Adatkezelés

A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. (továbbiakban: „MSO") www.mso.hu internetes honlapon (a továbbiakban Honlap) internetes portált üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a MSO ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről

A MSO tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Irányelvben foglaltaknak megfelelően kezeli.

A MSO kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A MSO tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Honlapon megtalálható különböző szolgáltatások igénybevétele, nyereményjátékokban való részvétel és a regisztráció (versenyek, játékok, akciók, szavazások, rejtvénypályázat stb.) során a Felhasználók által bármely módon megadott személyes adatok a MSO nyilvántartásába kerülnek, azokat az MSO, mint adatkezelő tárolja és kezeli.

 

Az Adatkezelő megnevezése:

Név: A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

Székhely: 3525 Miskolc, Fábián u. 6/a

E-mail: info@MSO.hu(link sends e-mail)

Telefonszám: +36 46 323 488

Cégjegyzékszám: 05-09-023696

Adószám: 23834967-2-05

Adatkezelési nyilvántartási szám

 

Adatkezelés jogalapja

A MSO általi adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. törvény alapján kerül sor.

A Felhasználó a Honlap használatával, az azon található szolgáltatás igénybevételével illetve az oldalon történő regisztrációval, illetve kérdéses adatok önkéntes megadásával kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a MSO általi nyilvántartásához és kezeléséhez. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Kezelt adatok köre

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 

vezetéknév

keresztnév

e-mail cím

jelszó

 

Az adatok megadását követően a MSO e-mailben értesíti a Felhasználót a regisztráció sikerességéről.

Felhasználó a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben a MSO által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét).

Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. A MSO rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a MSO fér hozzá. A fenti információkat a MSO kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A MSO a Honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a Felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfile-okat ('cookie') helyez el a Felhasználó számítógépén. Ennek megtörténtéről a Felhasználó a MSO-tól nem kap további értesítést. Az adatfile-ok a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfile-ok a MSO-hoz kerülnek.

A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével az MSO célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

A fenti információkat a MSO kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel

Az adatkezelés időtartama

A MSO általi adatkezelés a regisztrációval, hírlevélre történő feliratkozással kezdődik, és a regisztráció törléséig, illetve a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

A regisztráció törlésére irányuló kérelem esetén a MSO a regisztrációt és ezzel együtt a személyes adatokat törli a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 2 munkanapon belül.

Amennyiben a Felhasználó saját maga törli regisztrációját, abban az esetben az adatai automatikusan törlődnek a MSO rendszeréből.

Törlést követően a Felhasználó adatai véglegesen törlődnek a MSO rendszeréből, mely adatok többé nem helyreállíthatóak, így új regisztráció válik szükségessé.

 

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja

 

Hírlevél

A MSO a Honlapon lehetővé teszi a Felhasználói számára, hogy a regisztrációt követően feliratkozzon hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A MSO a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

Az Üzemeltetető a Felhasználó előzetes hozzájárulásával különböző előfizetési akcióról, promóciókról hírlevél formájában tájékoztatót küld a Felhasználó részére.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a MSO csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, ha a Felhasználó a „Feliratkozás hírlevélre” felirat mellett található jelölőnégyzetet kipipálja.

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen a MSO, illetve a MSO belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a MSO adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. A MSO az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A MSO minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó adatainak kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, kérheti adatai helyesbítését vagy indoklás nélkül, azonnali törlését, zárolását a MSO-tól, valamint tiltakozhat az adatainak kezelése ellen.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a MSO által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az Felhasználási Feltételekben meghatározott módon.

A MSO a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A MSO a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A MSO a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a MSO a szükséges időtartamig megőrzi.

Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A MSO zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha a MSO a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A MSO a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Felhasználó továbbá bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a MSO munkatársához fordulhat, illetve jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

 

Név: A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

Székhely: 3525 Miskolc, Kis Hunyad u. 9.

E-mail: info@MSO.hu(link sends e-mail)

Telefonszám: +36 46/501-420

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu(külső hivatkozás) ) fordulhat.

Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

A MSO fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltételeket és Adatvédelmi Irányelveket bármikor egyoldalúan módosítsa. A Honlapon bármely látogató számára elérhető az aktuálisan érvényes dokumentum, továbbá az esetleges változásokról a módosított dokumentum közzétételével egy időben a regisztrált felhasználókat elektronikus levélben értesítjük.